СТАТУТ Всеукраїнської молодіжної громадської організації „ФУНДАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ”

 
 

СТАТУТ Всеукраїнської молодіжної громадської організації „ФУНДАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ”

Статут ФРІ            І. Загальні положення

1.1 Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Фундація Регіональних Ініціатив” (далі за змістом - ФРІ) є всеукраїнською молодіжною громадською організацією молодих людей створеною громадянами України на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. ВМГО ФРІ поширює свою діяльність на територію України.

1.2 Офіційна назва українською мовою:

1.2.1 Повна:

Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Фундація Регіональних Ініціатив”.

1.2.2 Скорочена:

ВМГО „ФРІ”

1.3 ВМГО „ФРІ”  діє  відповідно до Конституції України, Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Закону України «Про об’єднання громадян», іншого чинного законодавства України та цього Статуту.

1.4 ВМГО „ФРІ” діє на засадах законності, добровільності, рівноправності усіх її членів, самоврядування, гласності.

1.5  ВМГО ФРІ створена на невизначений термін і статус юридичної особи вона набуває з моменту її реєстрації у встановленому законодавством порядку. ВМГО ФРІ може мати печатку, штампи, бланки, інші реквізити, символіку, яка затверджується рішенням конференцією ВМГО ФРІ. Символіка реєструється в порядку, встановленому законодавством України. Організація може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці.

1.6 ВМГО ФРІ має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, необхідні печатку, штампи, бланки, зразки яких затверджуються конференцією ВМГО ФРІ. ВМГО ФРІ виступає учасником цивільно - правових відносин, може бути позивачем та відповідачем у судах, набувати майнові і немайнові права.

1.7 ВМГО „ФРІ” співпрацює з громадськими організаціями, благодійними фондами, молодіжними і дитячими об’єднаннями, партіями, організаціями і рухами, діяльність яких не суперечить Конституції України та чинному законодавству, на засадах рівноправного партнерства, в ім’я досягнення співпадаючих цілей заключає угоди, веде взаємовигідне співробітництво. У разі необхідності входить у спілки громадських організацій у порядку встановленому чинним законодавством. ВМГО „ФРІ” співпрацює з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності.

1.8 Всеукраїнська молодіжна громадська організація ФРІ може входити до складу спілок молодіжних організацій, на правах рівноправного партнерства.

1.9  Центральні керівні органи ВМГО ФРІ знаходяться: місто Київ, 04080, вул. Турівська, буд.31, кв.28.

 

ІІ. Мета, основні завдання ВМГО ФРІ.

2.1 Основною метою діяльності ВМГО „ФРІ” є : задоволення і захист  прав та інтересів своїх членів, залучення молоді до участі у громадському житті, сприяння позитивним перетворенням у нашому суспільстві, пропаганда та поширення прогресивних ідей та світогляду серед молоді.

2.2 Головні завдання ВМГО ФРІ:

- захист прав та свобод членів організації, сприяння членам у вирішенні питань захисту їх прав та інтересів;

- сприяння підвищенню суспільної, політичної, культурної та наукової активності молоді, активізація участі молоді у процесах державного життя України;

- сприяння розвитку та активізації, підвищенню освіченості та моральності своїх членів та молоді;

- підвищення ролі молоді у сучасному суспільстві;

- участь у створенні умов для втілення потенційних можливостей молодої людини, сприяння самореалізації молоді, сприяння всебічному розвитку творчої та студентської молоді, її вихованню;

- сприяння у проведенні різноманітних заходів, що торкаються громадського життя молоді;

- сприяння налагодженню контактів своїх членів з молоддю різних країн світу для вільного обміну ідеями та вивчення позитивного досвіду;

- встановлення контактів між молодіжними організаціями, активна співпраця з усіма громадськими та молодіжними організаціями, спілками, об’єднаннями, налагодження контактів, обміну інформації і координації дій організацій та реалізація їх спільних інтересів у суспільстві;

- представлення інтересів своїх членів, молоді перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності.

- сприяти розробці та обговоренню проектів державної молодіжної політики, а також проектів співпраці між державою та громадськістю в умовах існуючого законодавства;

- підвищення інтелектуального рівня молодої людини;

- поширення знань в області інформаційних технологій;

- сприяння в створенні та діяльності освітніх, просвітницьких, тренінгових та інформаційних молодіжних центрів на базі організацій ВМГО ФРІ;

- здійснення громадського аналізу діючого законодавства та нормативних актів, що мають відношення до мети та основних завдань діяльності ВМГО ФРІ, брати участь у їх обговоренні та прийнятті разом з відповідними державними та недержавними органами та організаціями;

- реалізація спільних програм з міжнародними та національними партнерськими організаціями;

- моніторинг та дослідження стану громадянського суспільства в Україні;

- розповсюдження інформації про діяльність організації;

- сприяння в організації та проведенні симпозіумів, конференцій, семінарів, тренінг-курсів, диспутів, фестивалів, виставок, конкурсів, тематичних зібрань, організація кампаній в підтримку свободи слова, інших освітніх та просвітницьких заходів, покликаних сприяти здійсненню мети та основних завдань ВМГО ФРІ;

- привернення уваги органів державної влади, інших державних та недержавних структур та громадськості до проблем громадянського суспільства, та молоді зокрема;

- сприяння взаємодії між недержавними організаціями та суспільством, налагодження фахових, інформаційних та інших зв'язків з державними, громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями (у тому числі закордонними та міжнародними), а також приватними особами для здійснення статутної діяльності;

- сприяння розробці та впровадженню інноваційних проектів, спрямованих на вивчення та застосування сучасних прогресивних методів розвитку громадянського суспільства;

- участь у розробці та виконанні загальнодержавних, регіональних, міжнародних програм, спрямованих на впровадження сучасних підходів для розвитку громадянського суспільства.

2.3. Для виконання статутних завдань ВМГО ФРІ в установленому законом порядку:

2.3.1. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права, може бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах;

2.3.2. самостійно планує свою діяльність, у тому числі шляхом реалізації власних програм або участі в програмах інших організацій;

2.3.3. залучає організаційну, інформаційну, фінансову та матеріальну допомогу від вітчизняних та зарубіжних організацій та окремих громадян для використання з метою виконання статутних завдань;

2.3.4. звертається до органів державної влади і управління всіх рівнів, органів місцевого самоврядування за одержанням допомоги та інформації, необхідної для реалізації статутної мети та основних завдань діяльності;

2.3.5. бере участь у проведенні навчальних заходів – семінарів, тренінгів, навчальних модулів, циклів лекцій тощо, спрямованих реалізацію статутної мети та основних завдань діяльності;

2.3.6. виступає з ініціативою щодо розробки та прийняття законодавчих та нормативних актів, поправок до них, що стосуються молодіжної політики та розвитку громадянського суспільства, та бере безпосередню участь у їхній підготовці;

2.3.7. підтримує прямі міжнародні контракти та зв’язки, що відповідають меті діяльності ВМГО ФРІ і не суперечить чинному законодавству та міжнародним угодам України;

2.3.8. розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі, в тому числі через засоби масової інформації.

 

ІІІ. Членство, права та обов’язки членів ФРІ.

3.1 Членство у ФРІ  може бути індивідуальним та колективним. Питання членства в  організації визначаються окремим положенням, яке приймає Рада Старійшин ВМГО „ФРІ”.

3.2 Колективне членство

3.2.1 Колективне членство у ВМГО ФРІ не виключає право на членство в інших об’єднаннях.

3.2.2 Прийняття рішення, щодо колективних членів ВМГО „ФРІ” приймається Радою Старійшин ВМГО „ФРІ”, а щодо місцевих організацій – Правліннями місцевих організацій ВМГО „ФРІ”.

3.3 Індивідуальне членство у ВМГО „ФРІ”.

3.3.1 Членом ВМГО „ФРІ” може бути кожен громадянин України, віком від 14 до 35 років, який дотримується цього Статуту, сплачує членські внески та перебуває на обліку в організації. Особи старшого віку можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує третину загальної кількості членів; у складі виборних органів молодіжних та дитячих громадських організацій кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів. Членство у ВМГО ФРІ несумісне з пропагандою насильства, національної або соціальної ворожнечі, ураження невід’ємних прав людини.

3.3.2 Питання про вступ та припинення членства у ФРІ вирішується Правліннями  місцевих організацій ВМГО „ФРІ”, а на територіях де відсутні Місцеві осередки Секретаріатом ВМГО „ФРІ”.

3.3.3 Прийом до членів об’єднання здійснюється на підставі особистої письмової заяви після проходження 6 місячного кандидатського строку. Заява про вступ до об’єднання подається до Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ”, а на територіях де такі відсутні до Секретаріату ВМГО „ФРІ”. Дійсною вважається заява, яка містить рекомендацію трьох дійсних членів „ФРІ”, була написана не раніше ніж за 6 місяців, але не пізніше ніж за рік до дати розгляду заяви.

3.3.4 Кандидат у члени „ФРІ” стає її членом з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням місцевого осередку ВМГО „ФРІ”, а на територіях де відсутні Місцеві осередки Секретаріатом ВМГО „ФРІ”.

3.3.5 Індивідуальне членство в організації засвідчується карткою об’єднання, зразок якої затверджується Секретаріатом ВМГО „ФРІ”, якщо інше не було вирішене Конференцією ВМГО „ФРІ”.

3.3.6 Членами ФРІ безперешкодно можуть бути  члени інших молодіжних організацій.

            3.3.7 Кожний член ФРІ може бути керівником виборного органу ФРІ, але не більше 2 строків підряд, окрім Голови ВМГО „ФРІ” та Ради Старійшин.

3.4 Права членів ФРІ.

      3.4.1 Член  ФРІ має право:

* виступати від власного імені, як член ФРІ;

* брати участь у роботі ВМГО „ФРІ”;

* визначатись щодо форми і міри особистої участі у діяльності ФРІ;

* на доступ до будь-якої інформації пов’язаної з діяльністю ФРІ;

* обирати та бути обраними в підрозділи ФРІ;

* відкрито висловлювати та відстоювати свої погляди;

* вносити різноманітні пропозиції щодо всіх сторін діяльності ФРІ;

* вносити питання на розгляд Конференцій ФРІ;

* вносити питання на розгляд Правління місцевого осередку ФРІ, контрольно-ревізійної комісії місцевого осередку ФРІ;

* добровільно вибувати з лав об’єднання за власним бажанням, повідомивши про це у письмовій формі Голову відповідної організації ФРІ, або його заступників;

3.5. Обов‘язки членів ФРІ.

      3.5.1. Член ФРІ зобов’язаний:

- приймати участь у діяльності ФРІ;

- вести інформаційну роз’яснювальну роботу, щодо діяльності ФРІ;

- сплачувати членські внески;

- власним прикладом підносити авторитет об’єднання;

- дотримуватись вимог статуту ФРІ.

     3.6. Припинення членства

      3.6.1. Індивідуальний член ФРІ, який систематично порушує Статут ФРІ або дискредитує своє діяльністю  ФРІ, може бути виключений з неї за рішенням Правління місцевого осередку ВМГО ФРІ.

      3.6.2. Індивідуальне членство в організації може бути припинено внаслідок :

- поданої особистої письмової заяви;

- дій, які несумісні з  Статутом ФРІ, або дій що йдуть урозріз з її цілями.

3.6.3. Колективне членство у ВМГО „ФРІ” припиняється:

      - на підставі рішення колективного члена;

      - на підставі рішення ФРІ.

3.7. Заохочення членів ВМГО „ФРІ”.

3.7.1. За активну роботу у ФРІ та особливі заслуги перед ним члени можуть заохочуватись, як морально так і матеріально.

3.8. Почесне членство у ВМГО „ФРІ”

3.8.1 Почесне членство може надаватися особам, що мають особливі заслуги перед громадськістю, молодіжним рухом, або ФРІ. Питання про надання почесного членства вирішується Радою Старійшин ВМГО „ФРІ” за рекомендаціями Правлінь місцевих організацій ФРІ підтверджених рішеннями Спостережних Рад в областях або АР Крим.

3.9. Взаємовідносини з штатним персоналом

3.9.1. Робота по підбору штатних робітників у ВМГО „ФРІ” ведеться Керівником Секретаріату, який готує штатний розклад і подає його на затвердження Голові ВМГО „ФРІ”.

3.9.2. Трудові відносини регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями відповідно до чинного законодавства України.

3.9.3. Трудові договори (контракти) в тому числі контракті між працівниками і ВМГО „ФРІ” укладаються (розриваються) Головою ВМГО „ФРІ” на підставі чинного трудового законодавства України.

3.9.4. На штатних працівників ВМГО „ФРІ” розповсюджується чинне трудове законодавство.

3.9.5. Оплата та заохочення штатних робітників ВМГО „ФРІ” здійснюється у відповідності до положення, яке затверджується Радою Старійшин ВМГО „ФРІ”.

3.9.6. Працівники, прийняті на постійну роботу, користуються обов’язковими соціальними правами, встановленими чинним законодавством (відпустка, відпочинок, соціальне страхування тощо) і додатковими, які обумовлюються в контракті працівника.

3.9.7. Соціальні пільги працівникам, які залучаються для виконання конкретних цільових задач в межах статутної діяльності, встановлюються в договорі, який укладається з працівником.

3.9.8 Трудові спори і непорозуміння між працівниками, між працівниками та ВМГО „ФРІ” розглядаються у відповідності до чинного законодавства України.

 

ІV. СТРУКТУРНА ПОБУДОВА ТА СТАТУТНІ ОРГАНИ ВМГО ФРІ

4.1 Для здійснення своїх функцій ВМГО ФРІ створює організаційну структуру, яка складається з:

- Конференція ВМГО ФРІ;

- Рада старійшин ВМГО ФРІ;

- Голова ВМГО ФРІ;

- Секретаріат ВМГО ФРІ;

- Спостережні ради ВМГО „ФРІ” в областях та АР Крим;

- Місцеві осередки (міські, районні, районні в містах) ВМГО „ФРІ”;

- Первинні осередки ВМГО „ФРІ”;

- Контрольно - ревізійні комісії ВМГО ФРІ;

4.2 Конференція ВМГО ФРІ

4.2.1 Вищим органом управління ВМГО ФРІ є Конференція членів ВМГО ФРІ (далі –  Конференція), участь у якій беруть члени ВМГО ФРІ або їх делегати, що заснували її або вступили у ФРІ після її державної реєстрації.

4.2.2. Чергова Конференція скликається не рідше одного разу на рік. Позачергова Конференція може бути скликана Радою старійшин ВМГО ФРІ за власною ініціативою, або головою Ради ВМГО ФРІ на письмову вимогу контрольно-ревізійної комісії ВМГО ФРІ чи письмову вимогу не менш як 1/3 членів ВМГО ФРІ у випадку, коли ініціатор скликання вважає, що Конференція повинна розглянути і вирішити питання, що має важливе значення для діяльності ВМГО ФРІ.

4.2.3. Про скликання чергової чи позачергової Конференції повідомляють усіх членів або ж їх делегатів рекомендованим листом не пізніше як за 10 днів до дати початку роботи конференції.

4.2.4. Порядок денний Конференції визначає Секретаріат ВМГО ФРІ або ініціатор її скликання. Про доповнення до порядку денного чергової чи позачергової Конференції вправі прийняти рішення сама Конференція з ініціативи хоча б одного із членів ВМГО ФРІ, за умови, якщо за доповнення до порядку денного проголосувала більшість від кількості членів, або їх делегатів, що присутні на зборах.

4.2.5 Головуючий на конференції першим питанням зобов’язаний поставити на голосування питання про доповнення до порядку денного Конференції, якщо така письмова вимога надійшла в період між оголошенням про скликання та самим початком роботи Конференції.

4.2.6. Конференція вправі розглядати питання, внесені до порядку денного і приймати по них рішення за умови участі в таких зборах не менше як двох третин членів, або ж делегатів від них, ВМГО ФРІ. Голосування може бути відкритим або таємним. Під час голосування на Конференції кожен член ВМГО ФРІ має один голос. У Конференції мають право брати участь по 3 делегати від міських та районних організацій ВМГО ФРІ, а також по 3 представники від колективних членів ВМГО ФРІ, окрім випадків, коли було прийняте інше рішення Радою старійшин ФРІ.

4.2.7. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх учасників конференції ВМГО ФРІ.

4.2.8. До виключної компетенції Конференції  відносяться:

 • затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень;
 • визначення основних напрямів діяльності ВМГО ФРІ;
 • затвердження щорічного кошторису ВМГО ФРІ, внесення до нього змін і доповнень, заслуховування звітів голови Ради про результати виконання щорічного кошторису ВМГО ФРІ;
 • визначення розмірів та термінів оплати членських внесків;
 • затвердження річних звітів Ради Старійшин ВМГО ФРІ;
 • заслуховування звітів Контрольно-ревізійної комісії щодо результатів контролю за цільовим використанням коштів і майна ВМГО ФРІ,  висновків Контрольно-ревізійної комісії з аналізом та коментарем річних звітів та балансів ВМГО ФРІ;
 • обрання та переобрання членів Ради Старійшин ВМГО ФРІ, Контрольно-ревізійної комісії, Голови ВМГО ФРІ;
 • прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію ВМГО ФРІ.

4.2.9 Конференція ВМГО ФРІ вправі приймати рішення також з інших питань, що стосуються діяльності ВМГО ФРІ.

4.2.10. Рішення Конференції оформляються протоколами (виписками з протоколів). Протокол Конференції повинен бути оформлений не пізніше п’яти робочих днів з дати закінчення роботи Конференції і в 10-ти денний термін після закінчення роботи конференції розісланий в місцеві осередки, обласні секретаріати та до організацій, які є членами ВМГО ФРІ.

4.2.11. На першу вимогу члена ВМГО ФРІ йому (його представникові) повинна бути надана можливість ознайомитися з протоколами Конференції.

4.2.12. На Установчій конференції засновників обираються члени Ради Старійшин ВМГО ФРІ, Голова ВМГО ФРІ, члени Контрольно-ревізійної комісії ВМГО ФРІ. У подальшому, порядок обрання та відкликання членів керівних статутних органів управління ВМГО „ФРІ” регулюється виключно положеннями даного Статуту.

4.3 Рада Старійшин ВМГО „ФРІ”

4.3.1 Рада Старійшин ВМГО „ФРІ” є вищим керівним органом між Конференціями ВМГО „ФРІ”.

4.3.2 Рада Старійшин ВМГО „ФРІ” обирається Конференцією ВМГО „ФРІ” з числа дійсних членів ІІІ-го ступеня, у складі 5 чоловік, які обираються строком на 3 роки.

4.3.4 Рада Старійшин:

- спрямовує роботу ФРІ згідно з Статутом та рішеннями Конференції, вирішує стратегічні питання роботи організації;

- приймає рішення про вступ до ФРІ колективних членів з статусом всеукраїнської громадської організації;

- має право тимчасово припиняти членство організацій у випадках порушення ними чинного законодавства України та за дії, що завдають шкоди об’єднанню чи підривають авторитет ФРІ;

- приймає рішення про надання особам почесного членства ФРІ, присвоює дійсним членам ФРІ ІІ-й і ІІІ-й ступені членства у відповідності до затвердженого Положення про членство у ВМГО „ФРІ”;

- скликає позачергову Конференцію ВМГО „ФРІ”, слідкує за вчасним скликанням Головою ВМГО „ФРІ” щорічної Конференції ВМГО „ФРІ”;

- вносить питання на розгляд Конференції ВМГО „ФРІ”;

- розробляє та приймає положення про діяльність підрозділів;

- обирає зі свого складу Голову Ради Старійшин ФРІ;

- схвалює поданий Головою склад Секретаріату та інших працівників апарату ВМГО „ФРІ”;

- виконує інші функції, які не суперечать цьому статуту.

4.3.5 Рада Старійшин може виключити члена Ради Старійшин, якщо за це рішення проголосувало 4 члени Ради Старійшин.

4.4. Голова ВМГО „ФРІ”.

4.4.1 Голова ВМГО „ФРІ” обирається Конференцією ВМГО „ФРІ” строком на 1 рік. Одна особа не може бути обрана на посаду Голови ВМГО „ФРІ” більше ніж 2 рази підряд.

4.4.2 Голова ВМГО „ФРІ”:

* діє від імені ВМГО „ФРІ”;

* репрезентує ВМГО „ФРІ” в державних органах, громадських об’єднаннях та інших установах і організаціях та перед ЗМІ;

* здійснює оперативне управління майном та коштами ВМГО „ФРІ”;

* втілює у життя рішення керівних органів ВМГО „ФРІ”;

* організовує заходи ВМГО „ФРІ”;

* відкриває і закриває банківські рахунки, підписує фінансові документи;

* підписує документи ВМГО „ФРІ”;

* між засіданнями Ради Старійшин „ФРІ”, разом з Секретаріатом, вирішує нагальні питання, про що звітує на найближчих засіданнях Ради Старійшин ВМГО „ФРІ, Конференції ВМГО „ФРІ””;

* призначає та визначає обов’язки заступника.

4.4.3 У разі неможливості Голови ВМГО „ФРІ” виконувати свої функції, всі повноваження беруть на себе заступник Голови ВМГО „ФРІ”.

4.5. Секретаріат ВМГО „ФРІ”

4.5.1 Секретаріат ВМГО „ФРІ” - виконавчий орган, який формується Головою за погодженням з Радою Старійшин ВМГО „ФРІ”.

4.5.2 Керує роботою секретаріату Керівник Секретаріату.

4.5.3 Секретаріат:

- узагальнює питання членського обліку;

- веде фінансову діяльність організації;

- веде всю внутрішню документацію та зберігає її;

- бере на облік новостворені осередки ВМГО „ФРІ”;

- виконує інші функції за дорученням Голови та Ради Старійшин.

4.6. Спостережні ради ВМГО „ФРІ” в областях та АР Крим.

4.6.1 Спостережні ради ВМГО „ФРІ” в областях створюються для координації зусиль міських та районних організацій ВМГО „ФРІ” на території тієї чи іншої області, а також АР Крим. Створити Спостережну Раду можуть представники трьох місцевих організацій ВМГО „ФРІ”.

4.6.2 Спостережна рада – вищий керівний орган ВМГО ФРІ на рівні області, який складається з Голів місцевих організацій ВМГО „ФРІ”, Голів Правлінь місцевих організацій ВМГО „ФРІ” та Голів КРК місцевих організацій ВМГО „ФРІ”. Чисельний склад Спостережної ради в області ВМГО „ФРІ” є необмеженим і залежить тільки від кількості існуючих місцевих організацій ВМГО „ФРІ”.

4.6.3 Рішення Спостережними радами ВМГО „ФРІ” в областях приймається на їх засіданнях, що відбуваються не рідше 1 разу на квартал. Кожне наступне засідання Спостережної Ради відбувається на базі іншого місцевого осередку ВМГО „ФРІ”.

4.6.4 На засіданнях Спостережних рад в областях та АР Крим шляхом прийняття рішень та обговорення:

- спрямовують роботу місцевих осередків ФРІ згідно з Статутом та рішеннями Конференції ВМГО „ФРІ”, вирішує поточні питання координації місцевих осередків;

- приймають заяви, ухвали тощо, від імені ФРІ в області та АР Крим до громадських, державних органів та ЗМІ;

- приймають рішення про вступ до обласних асоціацій, рад, спілок, об’єднань, тощо;

- рекомендують до надання почесного членства у ФРІ;

- вносять питання на розгляд Конференції ВМГО „ФРІ”, Конференцій місцевих осередків ВМГО „ФРІ”;

- у встановленому законом порядку засновують друковані органи, призначає їх редакторів;

- обирають зі свого складу Голову Спостережної Ради та його заступника;

- призначають Секретаріат Спостережної Ради та інших працівників апарату;

- заслуховують звіти Голів місцевих осередків ВМГО „ФРІ” та приймають по них рішення;

- затверджують проекти ФРІ в областях та АР Крим;

- вирішують конфліктні ситуації між місцевими осередками;

- приймає рішення з питань, прийнятих до розгляду.

4.6.5 Для виконання рішень прийнятих на засіданнях Спостережних рад в областях може створюватися Секретаріат Спостережної ради ВМГО „ФРІ” в областях та АР Крим. Положення про такі Секретаріати затверджується Радою Старійшин ВМГО „ФРІ”.

4.7. Місцеві осередки (міські, районні, районні в містах) ВМГО „ФРІ”.

4.7.1 На території міст, районів, селищ, сіл створюються відповідні міські, районні, селищні та  організації сіл ВМГО „ФРІ”. Місцеві осередки (це організації - міські, районні, районні в містах) ВМГО „ФРІ” створюються у складі не менше 3-х членів ВМГО „ФРІ” та беруться на облік Секретаріатом ВМГО „ФРІ”, отримують Грамоту ВМГО „ФРІ”, після чого вони легалізуються в органах виконавчої влади і набувають статусу юридичної особи.

4.7.2 Місцеві осередки (міські, районні, районні в містах) ВМГО „ФРІ”:

* користуються внутрішньою автономією щодо своєї організаційної роботи та участі у житті даної місцевості у межах цього Статуту та програмних документів ВМГО „ФРІ”;

* ведуть членський облік;

* керують роботою первинних осередків, структурних підрозділів;

* беруть участь у проведенні у життя рішень ВМГО „ФРІ”, пропаганді її ідей;

* за згоди Правління місцевого осередку ВМГО ФРІ співпрацюють з громадськими організаціями та іншими об‘єднаннями громадян, які діють у межах Конституції України і чинного законодавства;

* виконують рішення керівних органів ВМГО „ФРІ”;

* виконують інші функції, не віднесені до компетенції вищих організацій

4.8. Вищим керівним органом місцевого осередку (міської, районної, районної в місті) ВМГО ФРІ є Конференція місцевого осередку ВМГО „ФРІ”. Конференція ВМГО „ФРІ” скликається не рідше одного разу на рік рішенням Правління місцевого осередку ВМГО ФРІ напередодні 1 серпня поточного року. Позачергова Конференція місцевого осередку ВМГО ФРІ скликається Правлінням місцевого осередку ВМГО ФРІ, або на вимогу не менше 1/3 членів місцевого осередку ВМГО ФРІ що входять до складу місцевого осередку ВМГО „ФРІ”. Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ” визначає строки проведення конференції місцевого осередку.

      4.8.1 Участь у конференції місцевих організацій мають право всі члени місцевого осередку ВМГО ФРІ.

      4.8.2 Питання до порядку денного Конференції місцевого осередку ВМГО „ФРІ” вносять Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ”, Голова місцевого осередку ВМГО „ФРІ”, члени ФРІ, якщо за пропозицію підписалося 10 дійсних членів ФРІ.

      4.8.3 Конференція повноважна, якщо запрошення взяти участь у її роботі отримало, за 4 дні до початку роботи конференції, не менше 9/10 членів місцевого осередку, а також Голова місцевого осередку ВМГО „ФРІ” і члени Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ”.

      4.8.4 Конференція місцевого осередку ВМГО „ФРІ”:

* заслуховує звіти Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ”, Голови місцевого осередку ВМГО „ФРІ” та приймає по них рішення;

* визначає стратегію діяльності організації;

* обирає Голову місцевого осередку ВМГО „ФРІ”,  членів Правління місцевого осередку, 5 членів Контрольно-ревізійної комісії місцевого осередку ВМГО „ФРІ”;

* затверджує бюджет місцевого осередку ВМГО „ФРІ”;

* реалізує право власності на майно та кошти організації;

* розглядає апеляції по відновленню членства, внутрішньо-організаційні конфлікти;

* приймає рішення з питань, прийнятих до розгляду.

* обирає на період між конференціями Голову організації, а при наявності в організації більше 15 членів можуть обирати Правління організації, створювати секретаріат та інші керівні органи;

* приймає заяви, ухвали тощо;

* приймає у відповідності до чинного законодавства трьома четвертими голосів рішення про реорганізацію або ліквідацію організації;

* обирає делегатів на конференції відповідних вище стоячих організацій;

      4.8.5 Конференція ВМГО „ФРІ” може делегувати деякі свої повноваження до компетенції Голови місцевого осередку ВМГО „ФРІ”, або Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ”.

      4.8.6 Всі питання на Конференції місцевого осередку ВМГО „ФРІ” вирішуються простою більшістю голосів присутніх у ході прямого, рівного голосування, а щодо керівних органів – 2/3 в ході прямого, рівного, таємного голосування.

4.9. Керівним органом місцевого осередку ВМГО „ФРІ” між її Конференціями є Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ”.

      4.9.1 Члени Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ” обираються установчою конференцією місцевого осередку ВМГО „ФРІ” з числа учасників установчих зборів. Надалі члени Правління місцевого осередку на Конференції місцевого осередку обираються винятково з числа членів організації, які мають статус члена ІІ і ІІІ ступеня.

      4.9.2 Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ” очолює Голова Правління, який обирається членами Правління місцевого осередку. Правління проводить свою роботу у формі засідань. До складу Правління місцевого осередку ВМГО ФРІ входять Голова місцевого осередку ВМГО „ФРІ”, його заступник, члени Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ” обрані Конференцією ВМГО „ФРІ”, Голови, або їх Заступники, первинних осередків ФРІ до складу яких входить 20 і більше членів ФРІ.

      4.9.3 Рішення Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ” є легітимним, якщо запрошення взяти участь у засіданні Правління місцевого осередку було одержано більше 9/10 членами Правління.

4.9.4 Правління (у разі, коли воно не обиралося - голова та секретар) організації  ФРІ діє у межах повноважень організації та вирішує всі питання поточної роботи, окрім питань віднесених до виключної компетенції вищого органу організації.

4.9.5 Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ”:

- спрямовує роботу місцевого осередку ВМГО „ФРІ” згідно з Статутом та рішеннями ФРІ, вирішує поточні питання роботи місцевого осередку;

- приймає заяви, ухвали тощо, від імені місцевого осередку ВМГО „ФРІ” до громадських, державних органів та ЗМІ;

- приймає рішення про вступ до місцевого осередку ВМГО „ФРІ” індивідуальних та колективних членів;

- бере на облік первинні осередки;

- має право тимчасово припиняти членство організацій - членів місцевого осередку ВМГО „ФРІ” у випадках порушення ними чинного законодавства України та за дії, що завдають шкоди об’єднанню чи підривають авторитет ФРІ;

- скликає Конференцію місцевого осередку ВМГО „ФРІ” та позачергову Конференцію місцевого осередку ВМГО „ФРІ”;

- вносить питання на розгляд Конференції місцевого осередку ВМГО ФРІ;

- розробляє та приймає положення про діяльність підрозділів місцевого осередку ВМГО „ФРІ”;

- приймає рішення про виключення з членів місцевого осередку ВМГО „ФРІ”;

- у встановленому законом порядку засновує друковані органи, призначає їх редакторів;

- обирає зі свого складу Голову  Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ”;

- обирає 3 членів контрольно-ревізійної комісії місцевого осередку ВМГО „ФРІ”;

- призначає Секретаріат місцевого осередку та інших працівників апарату;

- виконує інші функції, які не суперечать цьому статуту.

      4.9.6 Всі питання на засіданнях Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ” вирішуються простою більшістю голосів присутніх у ході прямого, відкритого, рівного голосування.

4.10. На конференції місцевого осередку ВМГО ФРІ обирається Голова місцевого осередку ВМГО ФРІ. Право бути обраним Головою місцевого осередку ВМГО ФРІ має будь-який член ФРІ 3-го ступеня. На установчій конференції місцевого осередку ВМГО ФРІ Голова місцевого осередку ВМГО ФРІ, Контрольно-ревізійна комісія та Правління місцевого осередку ВМГО ФРІ можуть обиратися з числа засновників місцевого осередку ВМГО ФРІ.

4.10.1 Голова місцевого осередку ВМГО  ФРІ:

* діє від імені місцевого осередку ВМГО ФРІ;

* репрезентує місцеву організацію ВМГО ФРІ в державних органах, громадських об’єднаннях та інших установах і організаціях та перед ЗМІ;

* здійснює оперативне управління майном та коштами місцевого осередку ВМГО ФРІ;

* втілює у життя рішення керівних органів ФРІ;

* організовує заходи ФРІ;

* відкриває і закриває банківські рахунки, підписує фінансові документи місцевого осередку ВМГО ФРІ;

* підписує документи місцевого осередку ВМГО ФРІ;

* між засіданнями Правління місцевого осередку ВМГО ФРІ, разом з Секретаріатом місцевого осередку ВМГО ФРІ ( у випадку його створення), вирішує нагальні питання, про що звітує на найближчих засіданнях Правління місцевого осередку ВМГО ФРІ;

* призначає та визначає обов’язки заступника.

      4.10.2 У разі неможливості Голови місцевого осередку ВМГО ФРІ виконувати свої функції, всі повноваження беруть на себе заступник Голови місцевого осередку ВМГО  ФРІ.

4.11. Припинення діяльності місцевого осередку (міської, районної, районної в місті) ВМГО „ФРІ” може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації.

4.11.1 Реорганізація місцевого осередку ВМГО ФРІ відбувається за рішенням Конференції місцевого осередку ВМГО ФРІ, або ж за рішенням вище стоячої організації.

4.11.2 Ліквідація місцевого осередку ВМГО ФРІ здійснюється рішенням Конференції місцевого осередку ВМГО ФРІ, або ж за рішенням суду, у випадках передбачених законодавством, або ж за рішенням вище стоячої організації.

4.11.3 Рішення про припинення діяльності місцевого осередку приймаються 3/4 голосів делегатів Конференції місцевого осередку.

4.11.4 Ліквідація місцевого осередку здійснюється Ліквідаційною комісією, створеною Конференцією місцевого осередку або судом.

4.11.5 Конференцією місцевого осередку або судом, що прийняли рішення про ліквідацію місцевого осередку, встановлюється порядок та термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами.

4.11.6 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно місцевого осередку, яке ліквідується, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та передає органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

4.11.7 Кошти та інше майно місцевого осередку в разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами і після задоволення претензій кредиторів повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу держави.

4.11.8 У випадку реорганізації місцевого осередку її права та обов’язки переходять до її правонаступника.    

4.12. Первинні осередки ВМГО „ФРІ”

4.12.1 У своїй діяльності первинні осередки (організації), районні, міські та інші організації керуються цим Статутом та програмними документами ВМГО „ФРІ”.

4.12.2 Обов‘язок реалізації цілей та завдань ВМГО „ФРІ”, повного забезпечення гарантованих нею своїм членам прав лежить на її осередках.

4.12.3 Первинні осередки входять до відповідної міської чи районної організації, на території дії якої адміністративно знаходяться та беруться на облік їх керівними органами, або Секретаріатом ВМГО „ФРІ”, якщо районні або міські організації на даній території відсутні. Первинні організації створюються за місцем проживання, місцем роботи, навчання та іншим, при наявності не менше 3-х членів і реєструються керівними органами організацій, до яких входять.

4.12.4 Первинні організації регулюють свої відносини з державними органами відповідно до діючого законодавства.

4.12.5 Первинні осередки ВМГО „ФРІ”:

* ведуть облік членів первинної організації;

* беруть участь у проведенні в життя рішень  ФРІ, пропаганді її ідей;

* співпрацюють з громадськими організаціями та іншими об‘єднаннями громадян, які діють у межах Конституції України та чинного законодавства;

4.12.6 З метою координації зусиль можуть створюватись спільні координаційні органи кількох первинних осередків, компетенція та структура яких визначається зборами первинних осередків, що об’єднались.

4.12.7 Найвищим органом первинної організації є збори. Збори первинного осередку правомочні, якщо запрошення взяти участь у їх роботі отримали більше 2/3 членів первинного осередку. Збори первинного осередку скликаються не рідше одного разу на квартал. Позачергові збори первинного осередку скликається керівними органами первинного осередку або місцевого осередку, або на вимогу не менше 1/3 членів осередку.

4.12.8 Збори первинного осередку для виконання поточної роботи обирають Голову первинного осередку, а при наявності 20 і більше членів Голову та заступника, один з яких в обов’язковому порядку автоматично кооптується до складу Правління місцевого осередку як представник осередку. Такий член Правління має рівні права з іншими членами Правління обраними Конференцією місцевого осередку на час виконання повноважень Голови або Заступника Голови осередку ФРІ.

4.13. Контрольно - ревізійні комісії ВМГО ФРІ.

            4.13.1. Функції контролю те звітності перед членами ФРІ виконують контрольно-ревізійні комісії.

4.13.2. Контрольним органом ВМГО ФРІ є Контрольно-ревізійна комісія. Контрольно-ревізійна комісія обирається Конференцією в складі голови та не менше, ніж чотирьох  членів контрольно-ревізійної комісії терміном на 1 рік.  До складу Ревізійної комісії не можуть входити представники громадськості, які не є індивідуальними членами.

4.13.3. Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю Ради Засновників, Голови ВМГО ФРІ, Секретаріату, місцевих організацій та спостережних рад в областях, керівників структурних підрозділів.

4.13.4. Контрольно-ревізійні комісії контролюють:

 • дотримання об’єктами контролю їх повноважень при прийнятті рішень, укладенні та виконанні договорів, виконанні затверджених програм та заходів;
 • витрачання коштів та майна, відповідності їх використання затвердженому кошторису та програмами;
 • ефективність використання майна Організації як самою Організацією, так і її осередками, філіями, представництвами;
 • відповідність кількісного та якісного складу персоналу об’єктів контролю їхнім завданням та функціям;
 • підготовку та доведення до відома Конференції результатів перевірок, проведених в об’єктах контролю;
 • складання та подання на розгляд та затвердження Конференції висновку з детальним аналізом та коментарем річних звітів та балансів Організації.

4.13.5. Для виконання повноважень, віднесених до компетенції контрольно-ревізійна комісії, кожен з її членів має право:

 • безперешкодного доступу до всіх приміщень;
 • доступу до документів, що використовуються чи створюються в процесі роботи об’єктами контролю, до документів про облік товарно-матеріальних цінностей, про проведені розрахунки з третіми особами;
 • участі в засіданнях Ради Засновників, Секретаріату чи робочих нарадах структурних підрозділів, місцевих організацій, спостережних рад в областях, представництв.

4.13.6. Контрольно-ревізійна комісія скликається головою контрольно-ревізійної комісії по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4.13.7. Контрольно-ревізійна комісія повноважна вирішувати питання, віднесені до її компетенції, за умови присутності на її засіданні більшості  членів Контрольно-ревізійна комісії.

4.13.8. Рішення контрольно-ревізійної комісії приймаються більшістю голосів і оформляються протоколами, підписаними більшістю членів Ревізійної комісії.

4.13.9. Для контролю за діяльністю Спостережних Рад областей, функції контрольно-ревізійних комісій здійснює контрольно - ревізійна комісія ВМГО ФРІ.

4.13.10. Для контролю за діяльністю керівних органів міських та районних ФРІ, а також підпорядкованих організацій, обирається Контрольно - ревізійна комісія міських та районних організацій у складі 9 осіб, 5 з яких обираються конференцією організації, 3 – Правлінням організації і 1 – призначається Головою відповідної організації. Роботу комісії організовує її голова, який, як правило, обирається самою комісією, якщо інше не було визначено конференцією місцевого осередку.

4.13.11. Контрольно - ревізійна комісія місцевого осередку підзвітна органу, яким вона обиралася.

4.13.12. Контрольно - ревізійна комісія місцевого осередку:

* контролює відповідність дій керівних органів первинних осередків, місцевого осередку, окремих членів ФРІ нормам Статуту ВМГО ФРІ, сумісності їх дій і ухвал з програмними положеннями ФРІ і чинним законодавством;

* розглядає внутрішні конфліктні ситуації, робить висновки, вносить свої пропозиції;

* здійснює нагляд за ходом виборів делегатів на конференції;

* проводить ревізію фінансової діяльності організацій і установ, які підпорядковані організації;

* КРК своїм рішенням, прийнятим 7 членами КРК, має право накласти мотивоване у письмовій формі вето на будь-яке рішення будь-якого органу місцевого осередку ФРІ, та зупинити його виконання.

* виконує інші контрольні функції.

4.13.13. КРК місцевого осередку для виконання завдань у межах своєї компетенції має право вимагати необхідну інформацію від керівних органів місцевого осередку та осередків. КРК робить подання щодо ліквідації виявлених порушень і контролює виконання прийнятих по них рішень. КРК може розглядати заяви, проводити перевірки з власної ініціативи.

            4.14. Під час обрання у ФРІ керівників тих чи інших виборних органів разом з Головами виборних підрозділів обираються кандидати на Голови цих виборних підрозділів, які по закінченню строку балотуються у визначеному Статутом порядку на Голови цих підрозділів (Голови місцевого осередку ВМГО „ФРІ”, Голови КРК місцевого осередку ВМГО „ФРІ”, Голови Правління місцевого осередку ВМГО „ФРІ”, Голови Спостережної Ради ВМГО „ФРІ” в області або АР Крим, Голови первинних осередків, тощо). Кандидати на Голови, з часу обрання їх такими проходять посилену підготовку у ФРІ з метою набути можливість та практичні навички управління підрозділами кандидатами на керівництво якими вони є. Така процедура покликана забезпечити спадкоємність в організаціях та  підрозділах ФРІ.

 

V.  Майно та кошти ВМГО ФРІ, Порядок використання.

5.1. ВМГО „ФРІ” має у власності майно необхідне для здійснення статутної діяльності. ВМГО „ФРІ” може мати у власності будинки, споруди, устаткування, обладнання, інвентар, майно, кошти, інші ресурси, необхідні для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом.

5.2. Кошти ВМГО „ФРІ” формуються з:

 • членських внесків членів;
 • добровільних внесків і пожертвувань, в тому числі і таких, що мають цільовий характер (благодійні внески та гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій чи натуральній формі (в т.ч. і від нерезидентів);
 • коштів та іншого майна, переданих іншими організаціями або державою, переданих іншою неприбутковою організацією відповідного виду після її ліквідації;

5.3. Майно та кошти Організації не можуть бути предметом застави. Організація не вправі виступати гарантом, поручителем, авалістом за зобов’язаннями третіх осіб.

5.4. Організація має право здійснювати будь-які угоди стосовно майна та коштів, що перебуває у власності Організації, що не суперечать статутним цілям та статусу Організації як неприбуткової організації та законодавству України.

5.5. Надходження Організації у вигляді пасивних доходів спрямовуються виключно на статутну діяльність і забезпечення господарської діяльності відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

5.6 Порядок використання майна та коштів Організації визначають її органи управління відповідно до повноважень, наданих їм цим Статутом.

5.7 Організації є неприбутковою організацією з моменту внесення її у відповідний реєстр органами державної податкової служби.

5.8 ВМГО „ФРІ” не несе відповідальності за зобов’язання своїх членів, а останні не відповідальні за зобов’язання ВМГО „ФРІ”.

5.9. Бюджет ВМГО ФРІ

5.9.1 Бюджет ВМГО „ФРІ” приймається на Конференції ВМГО „ФРІ”.

5.9.2 Бюджет ВМГО „ФРІ” формується за рахунок:

* членської вкладки;

* пожертвувань окремих юридичних та фізичних осіб;

* інших надходжень, що не суперечать статутним завданням.

5.10. Право першого підпису на всіх фінансових документах ВМГО ФРІ має її голова.

5.11. Кошти ВМГО „ФРІ” використовуються для вирішення цілей та завдань об’єднання, придбання матеріально-технічних засобів, на фінансування проектів, тощо, у відповідності до Статуту.

 

VI. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Організація у міжнародній діяльності керується чинним законодавством України та міжнародними угодами України, ратифікованими Верховною Радою України.

6.2. Організація має право вступати до міжнародних організацій, створювати міжнародні спілки, інші організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України та нормам міжнародного права.

 

VII. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

7.1. ВМГО ФРІ реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і в розмірах, передбачених законодавством.

7.2. ВМГО веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам.

7.3. Обліковий фінансовий рік ВМГО ФРІ співпадає з календарним. Перший обліковий фінансовий рік починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.

7.4. Контроль за господарською діяльністю здійснюється з боку державних органів, в межах передбачених чинним законодавством.

 

VІІI. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту ВМГО „ФРІ”.

      8.1. Рішення про прийняття змін і доповнень до Статуту ВМГО ФРІ приймається на Конференції ВМГО ФРІ, шляхом прямого, рівного, загального голосування 3/4 голосів присутніх на Конференції ВМГО ФРІ.

      8.3. Зміни до статутних документів ВМГО ФРІ підлягають обов’язковій реєстрації.

 

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВМГО „ФРІ”.

9.1. Припинення діяльності ВМГО „ФРІ” може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Реорганізація ВМГО ФРІ відбувається за рішенням Конференції ВМГО ФРІ. Якщо за таке рішення проголосувало 3/4 голосів делегатів конференції.

9.3. Ліквідація ВМГО ФРІ здійснюється рішенням Конференції ВМГО ФРІ, або ж за рішенням суду, у випадках передбачених законодавством.

9.4. Рішення про припинення діяльності Організації приймаються 3/4 голосів делегатів Конференції.

9.5. Ліквідація Організації здійснюється Ліквідаційною комісією, створеною Конференцією або судом.

9.6. Конференцією або судом, що прийняли рішення про ліквідацію Організації, встановлюється порядок та термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами.

9.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, яке ліквідується, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та передає органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

9.8. Кошти та інше майно ВМГО „ФРІ” в разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу держави.

9.9. У випадку реорганізації ВМГО ФРІ, її права та обов’язки переходять до її правонаступника.Создан 14 фев 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником